Vergi Affı Tasarısı Meclis´te Kabul Edildi

Tasarı Meclis´te kabul edildi

 Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarıya göre, ödenmemiş alacaklar TEFE/ÜFE oranında yeniden hesaplanacak.. Belirlenen miktarın ödenmesi durumunda faiz ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

´´Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı´´na göre; Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, TEDAŞ, YURT-KUR, TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB´lerin (Organize Sanayi Bölgeleri) alacakları yeniden yapılandırılma kapsamında olacak.

Buna göre, vergiler ve vergi cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri, il özel idarelerinin bazı alacakları, vergi, tarifeden doğan ücret ve su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedelleri, TEDAŞ ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik alacakları, YURT-KUR´un öğrenim ve katkı kredisi alacakları, TRT´nin elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları, KOSGEB´in desteklerden kaynaklanan alacakları, TOBB´un ve bağlı odaların aidat alacakları, OSB´lerin elektrik, doğalgaz, su ve yönetim aidatlarından kaynaklanan alacakları, orman köylüleri ile bu köylülerce oluşturulan kooperatiflere Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerden geri alınması gereken alacaklar, DSİ´nin bazı alacakları yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar, 31 Temmuz 2010 tarihi esas alınarak belirlendi.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin ve gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Belediyelerin su alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

SÜREN VERGİ İNCELEMELERİ DE KAPSAMDA

Tasarıda, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50´si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergilerin yüzde 50´si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. www.muhasebenet.net

Gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında bu hüküm uygulanacak.

Bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacak.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın; terkine ilişkin karar olması halinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin yüzde 20´si ile bu tutara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; vergilerin kalan yüzde 80´inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının, tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde, tasdik edilen vergilerin tamamı ile bu tutara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması halinde; kesilen idari para cezalarından ilk derece yargı merciinde ihtilaflı olanlarda cezanın yüzde 50´si, ilk derece yargı merciinin cezayı kaldırdığı ancak itiraz veya temyiz merciinde yargılamanın devam ettiği safhada olanlarda cezanın yüzde 20´si, ilk derece yargı merciinin kısmen veya tamamen onayladığı cezalarda onaylanan kısmın yüzde 50´si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; kalan cezalar ile bu cezalara bağlı feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.www.muhasebenet.net

´´İKİDEN FAZLA VADESİNDE ÖDEMEME...

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekler.

Madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şart olacak.

Başvuruda bulunan ancak bu düzenlemede belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilecek.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihten önce verilmiş olan en son kararın tarhiyatın/tahakkukun tasdikine ilişkin karar olması halinde, bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilecek.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilecek. Bu safhada bulunan alacaklar da kanun kapsamına alınıyor.

MATRAH ARTIRIMI

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, verdikleri yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak ve bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak. Böylece, mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilen ya da beyan dışı bırakılan geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlarda beyan edilmesi ve ilgili kanunda yer alan cezaları ve gecikme faizini ödemeden vergilerini ödeme imkanı sağlanıyor.

Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili verdikleri beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 2006 yılı için 10 bin liradan, 2007 için 12 bin liradan, 2008 için 15 bin liradan, 2009 için 20 bin liradan az olamayacak. Ancak, sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak matrah, ilgili yıllar için belirlenen tutarın 1/5´i, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için 1/10´u olarak dikkate alınacak.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili verdikleri beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 2006 yılı için 30 bin liradan, 2007 için 36 bin liradan, 2008 için 45 bin liradan, 2009 yılı 60 bin liradan az olamayacak.

Artırılan matrahlar, yüzde 20 oranında vergilendirilecek ve ayrıca bir vergi ya da fon alınmayacak.www.muhasebenet.net

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50´si, 2010 ve izleyen yılların karlarından mahsup edilmeyecek.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefleri, verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan KDV´nin yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı yüzde 3, 2007 için yüzde 2,5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1,5 oranına göre belirlenecek KDV´yi, vergi artırımı olarak tasarının kanunlaşıp yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde, KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvurarak artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. (EKOTRENT)